Η πολυετής εμπειρία του επιστημονικού μας προσωπικού εγγυάται τη ποιότητα και τη πληρότητα των έργων που αναλαμβάνει. Τα αναγνωρισμένα εργαστήρια είναι αρμόδια για την εκτέλεση των παρακάτω δοκιμών.ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι Σκυροδέματος (Συνδυασμός  Εμμέσων Μεθόδων)

  • Κρουσιμέτρηση
  • Υπερηχοσκόπηση
  • Εξόλκευση ήλου

Ημικαταστροφικοί Έλεγχοι Σκυροδέματος

  • Λήψη Πυρήνων Σκυροδέματος

Έλεγχος κατά ΚΑΝΕΠΕ

Έλεγχος Σκυροδέματος μετά από Σεισμό

Έλεγχος Ενανθράκωσης Σκυροδέματος

Έλεγχος Σκυροδέματος μετά από Φωτιά / Πυρκαγιά

  • Μέτρηση πάχους ασβεστοποιημένου σκυροδέματος

Ανίχνευση Σιδηροπλισμού

έλεγχος λιθοδομής ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ (ΛΙΘΟΔΟΜΗ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ) Λήψη και Έλεγχος Πυρήνων από Λιθοδομή με καροτιέρα. Προσδιορισμός φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών στοιχείων φέρουσας τοιχοποιίας Λήψη και Έλεγχος κονιαμάτων. Προσδιορισμός φυσικών, μηχανικών χαρακτηριστικών και χημική ανάλυση. Έλεγχος πληρότητας. Υπερηχοσκόπηση ποιοτικός έλεγχος σκυροδέματος αποτύπωση φέροντος οργανισμού Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι κτιρίων σε Υφιστάμενες Κατασκευές Κρουσιμέτρηση Υπερηχοσκόπηση Εξόλκευση ήλου Καταστροφικοί Έλεγχοι Σκυροδέματος Λήψη Πυρήνων Σκυροδέματος Έλεγχος κατά ΚΑΝΕΠΕ Έλεγχος Σκυροδέματος μετά από Σεισμό Έλεγχος Ενανθράκωσης Σκυροδέματος Έλεγχος Σκυροδέματος μετά από Πυρκαγιά Μέτρηση πάχους ασβεστοποιημένου σκυροδέματος έλεγχος οπλισμού άμεσοι έλεγχοι αναγνωρισμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου

ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
(ΛΙΘΟΔΟΜΗ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ)

Έλεγχος Λιθοδομής.

Λήψη και Έλεγχος Πυρήνων από Λιθοδομή με καροτιέρα. Προσδιορισμός φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών στοιχείων φέρουσας τοιχοποιίας.

Λήψη και Έλεγχος κονιαμάτων. Προσδιορισμός φυσικών, μηχανικών χαρακτηριστικών και χημική ανάλυση.

Έλεγχος πληρότητας.

Υπερηχοσκόπηση.