Τα Εργαστήρια μας είναι πιστοποιημένα απο το Ε.Σ.Υ.Δ. σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17025 καθώς και αναγνωρισμένα από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Κ.Ε.Δ.Ε.) .

Η λεπτομερής αξιολόγηση των δειγμάτων γίνεται από έμπειρους επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης που καλύπτουν όλους τους τομείς  δραστηριοτήτων. Εκτελείται ένας πλήρης ποιοτικός έλεγχος δομικών υλικών.

Τα Εργαστήρια ΔΟΜΟΕΡΕΥΝΑ – Γ. ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, έχοντας στο ιστορικό τους τον ποιοτικό έλεγχο πλήθους Τεχνικών Έργων, αναλαμβάνουν ένα ευρύ πεδίο εργαστηριακών δοκιμών σε:

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Έλεγχος & δειγματοληψία νωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος.

Μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος.

Μελέτη σύνθεσης εκτοξευόμενου σκυροδέματος.

Έλεγχος δοκιμίων σκυροδέματος.

έλεγχος μπετον κανεπε ελεγχος οπλισμου έλεγχος σκυροδέματος αποτύπωση φέροντος οργανισμού Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι κτιρίων σε Υφιστάμενες Κατασκευές Κρουσιμέτρηση Υπερηχοσκόπηση Εξόλκευση ήλου Καταστροφικοί Έλεγχοι Σκυροδέματος Λήψη Πυρήνων Σκυροδέματος Έλεγχος κατά ΚΑΝΕΠΕ Έλεγχος Σκυροδέματος μετά από Σεισμό Έλεγχος Ενανθράκωσης Σκυροδέματος Έλεγχος Σκυροδέματος μετά από Πυρκαγιά Μέτρηση πάχους ασβεστοποιημένου σκυροδέματος έλεγχος οπλισμού άμεσοι έλεγχοι αναγνωρισμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου δοκίμια έλεγχος σκυροδέματος ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Έλεγχος & δειγματοληψία νωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος. Μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος. Μελέτη σύνθεσης εκτοξευόμενου σκυροδέματος σκυρόδεμα μήτρα σκυροδέματος έλεγχος μπετόν έλεγχος υφιστάμενων κατασκευών σύνθεση σκυροδέματος εργαστήρια δομοέρευνα
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Καταλληλότητα αδρανών για οδοποιïα και δίκτυα παροχών (ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων, φυσικού αερίου). Καταλληλότητα αδρανών για σκυρόδεμα. Καταλληλότητα αδρανών για ασφαλτικό σκυρόδεμα. Καταλληλότητα αδρανών για την πιστοποίηση λατομείων και μονάδων σκυροδέματος εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

Καταλληλότητα αδρανών για οδοποιïα και δίκτυα παροχών (ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων, φυσικού αερίου).

Καταλληλότητα αδρανών για σκυρόδεμα.

Καταλληλότητα αδρανών για ασφαλτικό σκυρόδεμα.

Καταλληλότητα αδρανών για την πιστοποίηση λατομείων και μονάδων σκυροδέματος.

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΙ, ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ

Προσδιορισμός φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών λίθων.

Προσδιορισμός φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών οπτόπλινθων.

Προσδιορισμός φυσικών και μηχανικών κονιαμάτων.

Μελέτη σύνθεσης ενεμάτων, επιχρισμάτων, αρμολογημάτων.

Προσδιορισμός μηχανικών χαρακτηριστικών τσιμεντοκονιαμάτων.

ποιοτικός έλεγχος δομικών υλικών Μελέτη σύνθεσης ενεμάτων επιχρισμάτων, αρμολογημάτων εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου έλεγχος υφιστάμενων κατασκευών
αναγνωρισμένα Εργαστήρια εδαφομηχανικής εδαφομηχανική ς εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου έλεγχος υφιστάμενων κατασκευών ποιοτικός έλεγχος δομικών υλικών

ΕΔΑΦOMHXANIKH

Δοκιμές κατάταξης εδαφών.

Έλεγχος επιχωμάτων για κατασκευή Τεχνικών Έργων. (ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ, Φράγματα..)

Επί τόπου έλεγχος συμπύκνωσης εδαφών με την μέθοδο κώνου άμμου και με την πυρηνική μέθοδο «TROXLER».

Δοκιμή CBR.

Δοκιμαστική φόρτιση εδαφών με πλάκα.

Δοκιμές στερεοποίησης, διάτμησης, ανεμπόδιστης θλίψης και τριαξονικής.

Δοκιμή Υδατοπερατότητας.

ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ

Ποσοστό ασφάλτου σε ασφαλτόμιγμα.

Έλεγχος θερμού και διαστρωμένου ασφαλτομίγματος.

Επί τόπου έλεγχος συμπύκνωσης ασφαλτομίγματος με πυρηνοληψία και με την πυρηνική μέθοδο «TROXLER».

Μελέτες σύνθεσης ασφαλτομιγμάτων κλειστού, ανοικτού τύπου και αντιολισθηρής στρώσης (κατά ΠΤΠ και ΕΛΟΤ ΤΠ).

Δοκιμή Marshall.

έλεγχος ασφάλτου ασφαλτικου έλεγχος συμπύκνωσης troxler Ποσοστό ασφάλτου σε ασφαλτόμιγμα. Έλεγχος θερμού και διαστρωμένου ασφαλτομίγματος Επί τόπου έλεγχος συμπύκνωσης ασφαλτομίγματος με πυρηνοληψία και με την πυρηνική μέθοδο TROXLER Μελέτη σύνθεσης ασφαλτου κλειστού, ανοικτού τύπου και αντιολισθηρής στρώσης ΠΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Δοκιμή Marshall αναγνωρισμένα εργαστήρια
ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Έλεγχος λίθων δειγματοληπτικές γεωτρήσεις εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου εργαστήρια δοκιμών ποιοτικός έλεγχος σκυροδέματος αποτύπωση φέροντος οργανισμού Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι κτιρίων σε Υφιστάμενες Κατασκευές Κρουσιμέτρο Υπερηχος Εξόλκευση ήλου Λήψη Πυρήνων Σκυροδέματος Έλεγχος ΚΑΝΕΠΕ έλεγχος οπλισμού άμεσοι έλεγχοι αναγνωρισμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ποιοτικός έλεγχος δομικών υλικών

ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Προσδιορισμός φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών βραχωδών υλικών.

Έλεγχος λίθων από τοιχοποιίες.

Έλεγχος μητρικού πετρώματος και δειγμάτων βράχων από δειγματοληπτικές γεωτρήσεις.