Η πολιτική για την ποιότητα της ΔΟΜΟΕΡΕΥΝΑ Γ.- ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ είναι η παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτων στον τομέα της εκτέλεσης δοκιμών σκυροδέματος και αδρανών υλικών και διαμορφώνεται συμφωνα με τις παρακάτω δεσμεύσεις:

  • Εκτελούμε τις δοκιμές και παρέχουμε αποτελέσματα αυτών σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης και του διεθνούς προτύπου ISO/ΙΕC 17025.
  • Δεσμευόμαστε για την συμμόρφωση και διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος ποιότητας και την διατήρηση της ακεραιότητας του όταν σχεδιάζονται και εφαρμόζονται σε αυτό αλλαγές.
  • ‘Ολες οι δοκιμές εκτελούνται με καθορισμένες πρότυπες μεθόδους οι οποίες έχουν επικυρωθεί και αποδειχθεί αξιόπιστες και επιστημονικά αποδεκτές με στόχο την παροχή αξιόπιστων αποτελεσμάτων στους πελάτες
  • Διεξάγουμε πάντα τις δραστηριότητες μας με ορθό επιστημονικό τρόπο και καλή επαγγελματική πρακτική , εξασφαλίζοντας την ανεξαρτησία κρίσης, την αμεροληψία, την ακεραιότητα, την εχεμύθεια και το απόρρητο, με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού βαθμού ποιότητας προς όλους τους πελάτες.
  • Εξασφαλίζουμε την ενημέρωση της εταιρίας σχετικά με την σημασία της ικανοποίησης του πελάτη και την τήρηση των απαιτήσεων των κανονισμών και των νόμων
  • Εξασφαλίζουμε την εχεμύθεια των εμπιστευτικών πληροφοριών του πελάτη και προστατεύουμε τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του.
  • Το προσωπικό είναι ενήμερο για την σπουδαιότητα και σημασία των ενεργειών του για την εδραίωση του συστήματος ποιότητας. Η διοίκηση εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες επικοινωνίας στο εργαστήριο, με στόχο τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος ποιότητας
  • Δεσμευόμαστε για την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του εργαστηρίου συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής, διατήρησης και βελτίωσης του συστήματος ποιότητας και τον εντοπισμό αποκλίσεων από το σύστημα ή από τις διαδικασίες διεξαγωγής των δοκιμών και τη λήψη μέτρων για την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση αυτών των αποκλίσεων.
  • Στο πλαίσιο των ανωτέρω δεσμεύσεων εντάσσονται η· στελέχωση του εργαστηρίου με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό καθώς και η χρήση σύγχρονου και αξιόπιστου εξοπλισμού.